Архив новостей

Уважаемый акционер BC ”Moldindconbank” S.A.

05.10.2011

Извещаем Вас, что в соответствии с решением Совета Банка (протокол № 11 от 23.09.2011 г.), 25 октября 2011 г. в 11.00 в центральном офисе Банка состоится внеочередное общее собрание акционеров BC ”Moldindconbank” S.A. в заочной форме.

Повестка дня:

Выборы счетной комиссии внеочередного общего Собрания акционеров.

Выборы председателя и секретаря внеочередного общего Собрания акционеров.

Об увеличении уставного капитала Банка за счет нераспределенной прибыли полученой в предыдущие года путем проведения дополнительной эмиссии акций.

Об утверждении Отчета о результатах эмиссии и списка подписчиков 16-й дополнительной закрытой эмиссии акций BC ”Moldindconbank” S.A.

Об утверждении изменений и дополнений в Устав банка.

Об утверждений изменений и дополнений в Регламент Совета BC ”Moldindconbank” S.A.

Дополнительная информация:

 • Список акционеров, имеющих право участия в работе собрания, составлен по состоянию на 26.09.2011г.
 • Голосование осуществляется путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, отправленного каждому акционеру, либо его законному представителю, либо номинальному владельцу акций.
 • Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его законным представителем и заверен нотариально или администрацией организации по месту работы, учебы либо жительства акционера, а для пенсионеров – органом социального обеспечения по месту жительства.
 • Бюллетень для голосования следует выслать не позднее 25.10.2011 года по адресу: мун. Кишинэу, ул. Арменяскэ, 38, каб. 418.
 • Акционеры Банка могут ознакомиться с материалами повестки дня собрания начиная с 14.10.2011 с 10.00 до 16.00 часов, в здании Банка по ул. Арменяскэ, 38, каб. 418.

Правление BC „Moldindconbank” S.A.

 

PROIECT

HOTĂRÎRE

cu privire la emisia acţiunilor B.C.”Moldindconbank”S.A.

 • Denumirea completă şi adresa juridică a emitentului: Banca Comercială ”Moldindconbank”S.A., Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38.
 • Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului: 20.06.2001 numărul 1002600028096
 • Data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă): Proces-verbal nr. 3 din „25” octombrie 2011.
 • Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărîrea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A., în conformitate cu p (2) art. 42 al Legii privind societăţile pe acţiuni.
 • Tipul valorilor mobiliare: Acţiuni ordinare nominative.
 • Clasa valorilor mobiliare: Clasa întîi.
 • Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: Emisiunea a XVI-ea.
 •   Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 3 296 438 (trei milioane două sute nouăzeci şi şase mii patru sute trezeci şi opt) acţiuni.
 • Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 4 967 794 (patru milioane nouă sute şaizeci şi şapte mii şapte sute nouăzeci şi patru) acţiuni.
 • Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 3 296 438 (trei milioane două sute nouăzeci şi şase mii patru sute treizecii şi opt) acţiuni ordinare nominative în suma totală de 329 643 800 (trei sute douăzeci şi nouă milioane şase sute patruzeci şi trei mii opt sute), cota valorilor mobiliare –100 %.
 • Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: Achitarea acţiunilor va fi efectuată din contul profitului nedistribuit al BC “Moldindconbank”S.A. din anii precedenţi.
 • Preţul de plasare a unei valori mobiliare, metoda de determinare a preţului de plasare: Preţul de plasare a unei acţiuni este egal cu valoarea ei nominală de 100 lei.
 • Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: 100 %.
 • Lista subscriitorilor la valorile mobiliare - în cazul plasării închise: Lista subscriitorilor se va anexa la prezentarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni.
 • Forma valorilor mobiliare:nematerializată.
 • Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: Acţiunea ordinară nominativă de clasa I conferă proprietarului ei dreptul la un vot la Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.
 • Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): Emisiune închisă.
 • Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Termenii preconizaţi ai plasării acţiunilor:25.10.2011 - 25.10.2011.
 • Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii Sursele acumulate în urma emisiunii se îndreaptă la majorarea capitalului social, necesare pentru dezvoltarea şi desfăşurarea activităţii generale în domeniul bancar.
 • Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): Plasarea acţiunilor se va efectua de către bancă de sine stătător.
 • Alte clauze esenţiale ale emisiunii: Acţiunile emisiunii suplimentare vor fi repartizate acţionarilor proporţional cotei deţinute în capitalul social al BC ”Moldindconbank” S.A. reieşind din proporţia 2 acţiuni din emisiunea suplimentară la o acţiune deţinută.
Поиск по сайту:
INFOTEL
0 800 11111
Банковские карты
(+373) 22 54-89-40