Архив новостей

Уважаемый акционер BC ”Moldindconbank” S.A.

18.05.2011

Извещаем Вас, что в соответствии с решением Совета Банка (протокол № 6 от 12.05.2011 г.), 09 июня 2011 г. в 11.00 в центральном офисе Банка состоится внеочередное общее собрание акционеров BC ”Moldindconbank” S.A. в заочной форме.

Повестка дня:

Увеличение уставного капитала путем проведения 15-й дополнительной закрытой эмиссии акций BC „Moldindconbank”SA.

Дополнительная информация:

 • Собрание проводится в заочной форме.
 • Список акционеров, имеющих право участия в работе собрания, составлен по состоянию на 13.05.2011г.
 • Голосование осуществляется путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, отправленного каждому акционеру, либо его законному представителю, либо номинальному владельцу акций заказным письмом.
 • Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером или его законным представителем и заверен нотариально или администрацией организации по месту работы, учебы либо жительства акционера, а для пенсионеров – органом социального обеспечения по месту жительства.
 • Бюллетень для заочного голосования следует выслать не позднее 11-00 часов, 09 июня 2011 года по адресу: мун. Кишинэу, ул. Арменяскэ, 38, каб. 418.
 • Акционеры Банка могут ознакомиться с материалами повестки дня собрания начиная с 30.05.2011 с 9.00 до 16.00 часов, в здании Банка по ул. Арменяскэ, 38, каб. 418.

Правление BC „Moldindconbank” S.A.

PROIECT

HOTĂRÎRE

cu privire la emisia acţiunilor B.C.”Moldindconbank”S.A.

 • Denumirea completă şi adresa juridică a emitentului: Banca Comercială ”Moldindconbank”S.A., Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38.
 • Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului: 20.06.2001 numărul 1002600028096
 • Data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă): Proces-verbal nr. 2 din „09” iunie 2011.
 • Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărîrea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A., în conformitate cu p (2) art. 42 al Legii privind societăţile pe acţiuni.
 • Tipul valorilor mobiliare: Acţiuni ordinare nominative.
 • Clasa valorilor mobiliare: Clasa întîi.
 • Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: Emisiunea a XV-ea.
 • Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 600 000 (şase sute mii) acţiuni.
 • Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 1 709 094 (un milion şapte sute nouă mii nouăzeci şi patru) acţiuni.
 • Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 600 000 (şase sute mii) acţiuni ordinare nominative în suma totală de 60 000 000 (şaizeci milioane lei), cota valorilor mobiliare –100 %.
 • Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: Achitarea acţiunilor va fi efectuată din contul mijloacelor băneşti proprii a subscriitorilor prin transferarea costului acţiunilor la contul temporar în lei moldoveneşti deschis la BC “Moldindconbank”S.A.
 • Preţul de plasare a unei valori mobiliare, metoda de determinare a preţului de plasare: Preţul de plasare a unei acţiuni este egal cu valoarea ei nominală de 100 lei.
 • Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată:50 %.
 • Lista subscriitorilor la valorile mobiliare - în cazul plasării închise: Lista subscriitorilor se va anexa la prezentarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni
 • Forma valorilor mobiliare:nematerializată
 • Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: Acţiunea ordinară nominativă de clasa I conferă proprietarului ei dreptul la un vot la adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.
 • Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): Emisiune închisă.
 • Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Termenii preconizaţi ai plasării acţiunilor:15.06.2011 - 15.07.2011.
 • Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): Plasarea acţiunilor se va efectua de către bancă de sine stătător.
Поиск по сайту:
INFOTEL
0 800 11111
Банковские карты
(+373) 22 54-89-40
 • smartCredit