Arhiva noutatilor

Stimate acţionar al BC „Moldindconbank” S.A.

05.10.2011

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.11 din 23.09.2011), la 25 octombrie 2011, ora 11-00 în oficiul Băncii centrale se va desfăşura Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Ordinea de zi:

Alegerea Comisiei de numărare a voturilor a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Alegerea preşedintelui şi secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Cu privire la majorarea capitalului social al Băncii din contul profilului nedistribuit din anii precedenţi prin efectuarea emisiei suplimentare de acţiuni.

Cu privire la aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiei a XVI-a şi a Listei subscriitorilor la acţiuni în cadrul emisiei suplimentare.

Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Băncii.

Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

 

Informaţii suplimentare:

Lista acţionarilor cu dreptul de participare la adunare este întocmită la data de 26.09.2011.

Exercitarea dreptului de vot se desfăşoară prin completarea buletinului de vot expediat fiecărui acţionar sau reprezentantului legal al acestuia, sau deţinătorului nominal de acţiuni.

Buletinul de vot urmează să fie semnat de către acţionar sau de reprezentantul legal al acestuia şi autentificat de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială de la locul de trai.

Buletinul de vot urmează să fie expediat nu mai târziu de 25.10.2011, pe adresa: mun. Chişinău. str. Armenească, 38, bir. 418.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începînd cu 14.10.2011, între orele 10.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir.418.

Comitetul de conducere аl BC „Moldindconbank” S.A.

PROIECT

HOTĂRÎRE

cu privire la emisia acţiunilor B.C.”Moldindconbank”S.A.

 • Denumirea completă şi adresa juridică a emitentului: Banca Comercială ”Moldindconbank”S.A., Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38.
 • Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului: 20.06.2001 numărul 1002600028096
 • Data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă): Proces-verbal nr. 3 din „25” octombrie 2011.
 • Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărîrea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A., în conformitate cu p (2) art. 42 al Legii privind societăţile pe acţiuni.
 • Tipul valorilor mobiliare: Acţiuni ordinare nominative.
 • Clasa valorilor mobiliare: Clasa întîi.
 • Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: Emisiunea a XVI-ea.
 •   Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 3 296 438 (trei milioane două sute nouăzeci şi şase mii patru sute trezeci şi opt) acţiuni.
 • Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 4 967 794 (patru milioane nouă sute şaizeci şi şapte mii şapte sute nouăzeci şi patru) acţiuni.
 • Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 3 296 438 (trei milioane două sute nouăzeci şi şase mii patru sute treizecii şi opt) acţiuni ordinare nominative în suma totală de 329 643 800 (trei sute douăzeci şi nouă milioane şase sute patruzeci şi trei mii opt sute), cota valorilor mobiliare –100 %.
 • Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: Achitarea acţiunilor va fi efectuată din contul profitului nedistribuit al BC “Moldindconbank”S.A. din anii precedenţi.
 • Preţul de plasare a unei valori mobiliare, metoda de determinare a preţului de plasare: Preţul de plasare a unei acţiuni este egal cu valoarea ei nominală de 100 lei.
 • Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: 100 %.
 • Lista subscriitorilor la valorile mobiliare - în cazul plasării închise: Lista subscriitorilor se va anexa la prezentarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni.
 • Forma valorilor mobiliare:nematerializată.
 • Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: Acţiunea ordinară nominativă de clasa I conferă proprietarului ei dreptul la un vot la Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.
 • Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): Emisiune închisă.
 • Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Termenii preconizaţi ai plasării acţiunilor:25.10.2011 - 25.10.2011.
 • Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii Sursele acumulate în urma emisiunii se îndreaptă la majorarea capitalului social, necesare pentru dezvoltarea şi desfăşurarea activităţii generale în domeniul bancar.
 • Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): Plasarea acţiunilor se va efectua de către bancă de sine stătător.
 • Alte clauze esenţiale ale emisiunii: Acţiunile emisiunii suplimentare vor fi repartizate acţionarilor proporţional cotei deţinute în capitalul social al BC ”Moldindconbank” S.A. reieşind din proporţia 2 acţiuni din emisiunea suplimentară la o acţiune deţinută.

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71