Arhiva noutatilor

Comunicat informativ

20.06.2011

Comunicat informativ al BC “Moldindconbank” S.A.
privind rezultatele Adunării generale extraordinare a acţionarilor
din 9 iunie 2011

La Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A. din 09.06.2011 au participat 79.02% din numărul total de acţiuni ordinare cu drept de vot şi au fost  adoptate următoarele hotărîri:

 • Alegerea Comisiei de numărare a voturilor a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
  Pro – 99.85% din numărul de voturi prezentate.
 • Alegerea preşedintelui şi a secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilor
  • Alegerea  Preşedintelui Adunării  generale extraordinare
   Pro – 99.85% din numărul de voturi prezentate.
  • Alegerea  Secretarului Adunării  generale extraordinare
   Pro –  99,85% din numărul de voturi prezentate. 
 • Cu privire la majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a   XV-a suplimentară închisă de acţiuni BC “Moldindconbank” SA.
  • S-a  aprobat majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a XV-a  suplimentară închisă a   acţiunilor ordinare nominative de clasa I a BC “Moldindconbank ” SA. în volum  de 60 milioane lei.
   Pro –  99.74 % din numărul de voturi prezentate.
  • S-a  aprobat Hotărîrea cu privire la emisiunea a  XV-a suplimentară închisă a acţiunilor ordinare nominative de clasa I a BC “Moldindconbank ” SA.
   Pro –  99.74 % din numărul de voturi prezentate.
  după cum urmează:

HOTĂRÎRE

cu privire la emisia acţiunilor B.C.”Moldindconbank”S.A.

 • Denumirea completă şi adresa juridică a emitentului: Banca Comercială ”Moldindconbank”S.A., Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38.
 • Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului: 20.06.2001 numărul 1002600028096
 • Data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă): Proces-verbal nr. 2 din „09” iunie 2011.
 • Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărîrea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A., în conformitate cu p (2) art. 42 al Legii privind societăţile pe acţiuni.
 • Tipul valorilor mobiliare: Acţiuni ordinare nominative.
 • Clasa valorilor mobiliare: Clasa întîi.
 • Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: Emisiunea a XV-ea.
 • Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 600 000 (şase sute mii) acţiuni.
 • Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 1 709 094 (un milion şapte sute nouă mii nouăzeci şi patru) acţiuni.
 • Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 600 000 (şase sute mii) acţiuni ordinare nominative în suma totală de 60 000 000 (şaizeci milioane lei), cota valorilor mobiliare –100 %.
 • Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: Achitarea acţiunilor va fi efectuată din contul mijloacelor băneşti proprii a subscriitorilor prin transferarea costului acţiunilor la contul temporar în lei moldoveneşti deschis la BC “Moldindconbank”S.A.
 • Preţul de plasare a unei valori mobiliare, metoda de determinare a preţului de plasare: Preţul de plasare a unei acţiuni este egal cu valoarea ei nominală de 100 lei.
 • Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată:50 %.
 • Lista subscriitorilor la valorile mobiliare - în cazul plasării închise: Lista subscriitorilor se va anexa la prezentarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni
 • Forma valorilor mobiliare:nematerializată
 • Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: Acţiunea ordinară nominativă de clasa I conferă proprietarului ei dreptul la un vot la adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.
 • Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): Emisiune închisă.
 • Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Termenii preconizaţi ai plasării acţiunilor:15.06.2011 - 15.07.2011.
 • Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): Plasarea acţiunilor se va efectua de către bancă de sine stătător.

Acţionarul bancii se va adresa in perioada 15.06.2011 – 15.07.2011 in oficiul Băncii centrale (str.Armenească 38 ) pentru a încheia contractul de subscriere la emisiunea a XV-a.

Telefon de contact 576835 (O. Martîniuc)

Comitetul de conducere аl BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71