Arhiva noutatilor

Stimate acţionar al BC „Moldindconbank” S.A.

18.05.2011

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.6 din 12.05.2011), la 09 iunie 2011, ora 11-00 în oficiul Băncii centrale se va desfăşura Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Ordinea de zi:

Cu privire la majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a XV–a suplimentară închisă de acţiuni BC „Moldindconbank” S.A.

Informaţii suplimentare:

 • Adunarea se desfăşoară prin corespondenţă.
 • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la adunare este întocmită la data de 13.05.2011.
 • Exercitarea dreptului de vot se desfăşoară prin completarea buletinului de vot prin corespondenţă expediat fiecărui acţionar sau reprezentantului legal al acestuia, sau deţinătorului nominal de acţiuni sub formă de aviz.
 • Buletinul de vot prin corespondenţă urmează să fie semnat de către acţionar sau de reprezentantul legal al acestuia şi autentificat de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială de la locul de trai.
 • Buletinul de vot prin corespondenţă urmează să fie expediat nu mai târziu de 09 iunie 2011, ora 11-00, pe adresa: mun. Chişinău. str. Armenească, 38, bir. 418.
 • Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începînd cu 30.05.2011, între orele 9.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir.418.

Comitetul de conducere аl BC „Moldindconbank” S.A.

PROIECT

HOTĂRÎRE

cu privire la emisia acţiunilor B.C.”Moldindconbank”S.A.

 • Denumirea completă şi adresa juridică a emitentului: Banca Comercială ”Moldindconbank”S.A., Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38.
 • Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului: 20.06.2001 numărul 1002600028096
 • Data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă): Proces-verbal nr. 2 din „09” iunie 2011.
 • Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărîrea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A., în conformitate cu p (2) art. 42 al Legii privind societăţile pe acţiuni.
 • Tipul valorilor mobiliare: Acţiuni ordinare nominative.
 • Clasa valorilor mobiliare: Clasa întîi.
 • Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: Emisiunea a XV-ea.
 • Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 600 000 (şase sute mii) acţiuni.
 • Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 1 709 094 (un milion şapte sute nouă mii nouăzeci şi patru) acţiuni.
 • Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 600 000 (şase sute mii) acţiuni ordinare nominative în suma totală de 60 000 000 (şaizeci milioane lei), cota valorilor mobiliare –100 %.
 • Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: Achitarea acţiunilor va fi efectuată din contul mijloacelor băneşti proprii a subscriitorilor prin transferarea costului acţiunilor la contul temporar în lei moldoveneşti deschis la BC “Moldindconbank”S.A.
 • Preţul de plasare a unei valori mobiliare, metoda de determinare a preţului de plasare: Preţul de plasare a unei acţiuni este egal cu valoarea ei nominală de 100 lei.
 • Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată:50 %.
 • Lista subscriitorilor la valorile mobiliare - în cazul plasării închise: Lista subscriitorilor se va anexa la prezentarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni
 • Forma valorilor mobiliare:nematerializată
 • Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: Acţiunea ordinară nominativă de clasa I conferă proprietarului ei dreptul la un vot la adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.
 • Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): Emisiune închisă.
 • Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Termenii preconizaţi ai plasării acţiunilor:15.06.2011 - 15.07.2011.
 • Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): Plasarea acţiunilor se va efectua de către bancă de sine stătător.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71