Arhiva noutatilor

Rezultatele Adunării Generale Anuale a Acţionarilor din 7 aprilie 2006

10.04.2006

Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor BC “Moldindconbank” S.A. a avut loc, tradiţional, în incinta Teatrului Naţional “Mihai Eminescu”. Ordinea de zi a Adunării a inclus examinarea rezultatelor financiare pentru anul 2005, rapoartele Consiliului Băncii şi a Comisiei de Cenzori, modul de repartizare a beneficiului pentru anul 2005, examinarea şi aprobarea planului strategic pentru anii 2006-2008, business-planul şi bugetul băncii pe anul 2006, precum şi modificările la Statutul Băncii.

În rapoartele Preşedintelui Consiliului Băncii dlui Valerian Mîrzac şi Preşedintelui Comitetului de Conducere dlui Victor Cibotaru a fost menţionată situaţia macroeconomică favorabilă pentru dezvoltarea economiei ţării şi activităţii bancare în anul 2005, au fost discutate tendinţele principale ale dezvoltării sistemului bancar, precum şi priorităţile activităţii pe viitor. În rapoarte s-a remarcat, totodată, îndeplinirea sarcinilor de bază stabilite pentru anul 2005 privind majorarea ponderii băncii pe piaţă.

În anul 2005 BC “Moldindconbank” S.A. a reuşit să obţină rezultate financiare înalte, demonstrînd o creştere accelerată a indicatorilor principali. Ritmurile de dezvoltare a băncii au înregistrat un nivel mai înalt decît media pe sistemul bancar, fapt care s-a reflectat prin majorarea cotei băncii pe piaţă. Această creştere a constituit în mediu 0,4 puncte procentuale. Pe parcursul anului de raportare, BC “Moldindconbank” S.A. şi-a îmbunătăţit poziţia în topul băncilor moldoveneşti, plasîndu-se de pe locul 4 pe locul 3 după volumul portofoliului de credite, la depozitele atrase - de pe locul 5 pe locul 4. La alţi indicatori banca şi-a menţinut poziţia a 4-a.

Activele totale ale Băncii au crescut cu 523,4 mil. lei (+41,4 %) şi au atins cifra de 1.787,6 mil. lei; portofoliul de credite a constituit 1.123,6 mil. lei, majorîndu-se cu 294 mil. lei (+35,4 %); depozitele au sporit cu 492,9 mil. lei (+61,4%). Veniturile totale ale băncii în anul de raportare au constituit 229,8 mil. lei, majorîndu-se pe parcursul unui an cu 25,3 % sau cu 46,4 mil. lei. Aceste ritmuri sunt cu mult mai înalte decît cele înregistrate în anul precedent.

Beneficiul Băncii pînă la impozitare a constituit 53,1 mil. lei, înregistrînd o creştere de 6,3 mil. lei (cu 13,5 %). Profitul net a constituit 41,8 mil. lei, reprezentînd în anul 2005 unica sursă de creştere a capitalului băncii şi a permis o majorare a acestuia cu 15,9 % sau cu 33,8 mil. Banca în continuare deţine licenţa „C”, care-i permite să efectueze întregul spectru de operaţiuni bancare.

Rezultatele financiare ale băncii au fost confirmate de către compania de audit extern Deloitte&Touche.

Activitatea de creditare, fiind una din activităţile de bază ale BC “Moldindconbank” S.A., în anul 2005 s-a activizat considerabil. Rulajul operaţiunilor de acordare-rambursare a creditelor s-a majorat cu 56 % faţă de anul precedent. Ponderea BC „Moldindconbank” S.A. pe piaţa creditară s-a majorat pe parcursul anului de la 10,79 % pînă la 11,15 %. Strategia băncii în domeniul creditării în anul 2005 a fost orientată spre menţinerea poziţiilor „forte” la creditele corporative şi dezvoltarea intensivă a creditării persoanelor fizice - retail. Volumul creditelor de consum, acordate persoanelor fizice a crescut de 3,5 ori. Pe parcursul anului au fost promovate credite ipotecare şi carduri de credit, care în scurt timp au ocupat o poziţie considerabilă în creditarea persoanelor fizice.

În anul 2005, activitatea Băncii cu cardurile bancare a cunoscut o dezvoltare continuă. Actualmente, BC „Moldindconbank” S.A. emite carduri în 2 sisteme internaţionale de plăţi: Visa şi Mastercard, fiind totodată distribuitor al cardurilor American Express. Numărul total al cardurilor emise de bancă şi aflate în circulaţie la finele anului 2005 a atns cifra de 48,8 mii sau 11,7 % din numărul total al cardurilor de pe piaţa Republicii Moldova. Reţeaua de deservire a BC „Moldindconbank” S.A. s-a extins pînă la 38 bancomate.

BC Moldindconbank şi-a reconfirmat în anul 2005 reputaţia de promotor al imaginii sectorului bancar din Moldova pe plan internaţional prin organizarea celei de-a III-a Conferinţe Interbancare Internaţionale în Chişinău. La conferinţă au participat activ peste 160 de reprezentanţi ai băncilor din Moldova cît şi ai instituţiilor financiare din SUA, Uniunea Europeană şi CSI, reprezentanţi ai Băncii Mondiale, EBRD, IFC, precum şi ai Băncii Naţionale a Moldovei.

Performanţele obţinute de BC „Moldindconbank” SA au fost observate şi peste hotarele ţării. Revista americană financiară „Global Finance” a nominalizat BC „Moldindconbank” S.A. drept „Cea mai bună bancă din Moldova” în categoria „Cele mai bune bănci de pe pieţele în decurs de dezvoltare în regiunea Europei Centrale şi de Est”. Astfel, BC „Moldindconbank” S.A. a fost plasată în rîndul celor mai bune bănci din 22 de ţări ale regiunii.

Adunarea generală a acţionarilor a adoptat repartizarea beneficiului pe anul 2005. Pentru plata dividendelor a fost repartizată suma de 6,7 mil. lei, mărimea dividendelor pentru o acţiune ordinară constituind 22%.

Executarea înainte de termen a planului strategic al băncii pentru anii 2004-2006, în perioada anilor 2004-2005, a determinat elaborarea unui nou plan strategic pentru anii 2006-2008, prezentat de Comitetul de Conducere şi aprobat de Adunarea Generală a acţionarilor. Planul prevede drept sarcină principală – dezvoltarea băncii cu ritmuri mai înalte decît media pe piaţă şi majorarea în continuare a cotei băncii pe piaţa bancară. Totodată, au fost anunţaţi indicatorii principali ai planului strategic al BC”Moldindconbank”S.A. pentru anii 2006-2008 şi priorităţile principale în dezvoltarea băncii, care prevăd optimizarea structurii bilanţului, promovarea activă a produselor şi serviciilor băncii, în mod special, a creditelor ipotecare şi cardurilor de credit, îmbunătăţirea utilizării resurselor umane, dezvoltarea activităţii băncii pe pieţele valutare şi de capital.

La adunare a fost aprobată în calitate de auditor extern compania de audit Deloitte&Touche şi a fost stabilit cuantumul retribuirii serviciilor acesteia. De asemenea, a fost aleasă noua componenţă a Consiliului Băncii în frunte cu preşedintele Consiliului – dl Valerian Mîrzac.

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71