Arhiva noutatilor

Rezultatele Adunării Generale Anuale a BC "Moldindconbank" S.A.

07.04.2004
Adunarea Generală Anuală a acţionarilor BC “Moldindconbank” S.A. a avut loc conform tradiţiei de mai mulţi ani în incinta Teatrului Naţional “Mihai Eminescu”. Din peste 900 de acţionari ai băncii, la adunare a participat majoritatea acţionarilor unde au fost examinate rapoartele pentru anul 2003 ale organelor de conducere ale băncii, precum şi sarcinile strategice pe viitor. Pe parcursul anului de raportare, BC “Moldindconbank” S.A. şi-a confirmat locul său în grupul celor mai mari 5 bănci, atingând rezultatele cele mai înalte ale activităţii sale pentru perioada existenţei băncii în calitate de societate pe acţiuni. În anul trecut, banca a demonstrat o creştere a majorităţii indicatorilor de bază ai activităţii. Astfel, activele totale ale băncii au depăşit 1 mlrd. lei şi au atins la finele anului 1.070 mil. lei, majorând-se cu 213 mil. lei(+24,9%); portofoliul de credite a constituit 694,9 mil. lei şi a crescut cu 147,3 mil. lei (+26,9%); calitatea portofoliului de credite (raportul dintre fondul de risc şi volumul portofoliului de credite) a constituit 5,6%, în comparaţie cu 6,7% în anul precedent, demonstrînd o îmbunătăţire. S-a lărgit baza de resurse a băncii. Volumul depozitelor a atins 654,6 mil. lei, majorîndu- se cu 144,1 mil. lei (+28,2%), capitalul băncii a crescut cu 36,4 mil. lei (+25,6%), ritmuri înalte de creştere au demonstrat depozitele persoanelor fizice. A fost înregistrată creşterea împrumuturilor de la organismele financiare internaţionale. Profitul net al băncii a constituit 43,9 mil. lei sau cu 27,8% mai mult decât în anul precedent. Majorarea considerabilă a profitului faţă de anul precedent a determinat creşterea corespunzătoare a indicatorilor de eficienţă: rentabilitatea activelor (ROA) a constituit 4,7% faţă de 4,5% în anul precedent; rentabilitatea capitalului (ROE) a atins 27,6% faţă de 26,9% în anul precedent; rentabilitatea generală a atins 27,4% şi s-a majorat cu 3,9 puncte procentuale; productivitatea muncii a crescut cu 19,2% faţă de anul precedent. Rezultatele financiare înalte ale băncii au fost confirmate de rapoartele auditului internaţional, compania Deloitte&Touche. În anul 2003, BC „Moldindconbank” S.A. a implementat un şir de produse şi servicii noi. În domeniul deservirii operaţionale a clienţilor a fost implementat un pachet de servicii electronice: Internet Bank, Telebanking, Extrase electronice prin Internet din contul de decontare şi contul de card; Direct-debit, servicii adăugătoare pentru deţinătorii cardurilor bancare. În domeniul creditării - creditarea prin intermediul cambiilor bancare; factoring, credite de lombard. În domeniul transferurilor băneşti au fost implementate adăugător două sisteme de transferuri de bani: VMT (Vip Money Transfer) şi STRADA ITALIA, ultima fiind prestată pe piaţa moldovenească în exclusivitate de către BC “Moldindconbank” S.A. Banca a implementat serviciul unic pe piaţa moldovenească – cecuri Tax Refund, care permite rambursarea taxei pe valoare adăugată a cumpărăturilor efectuate în ţările Uniunii Europene. În martie curent banca a fost nominalizată ca “Cel mai bun contribuabil al anului 2003“ pentru realizarea indicilor economici înalţi şi onorarea obligaţiunilor fiscale integral şi în termen faţă de stat”. În anul 2003 s-a lărgit activitatea social-filantropică a băncii, pentru care au fost alocate mijloace băneşti cu 71% mai mult decât în anul precedent. În afară de aprobarea performanţelor băncii, la adunare a fost luată decizia de a repartiza beneficiul. Astfel, mărimea dividendelor a constituit 22% pentru acţiuni ordinare. În mod special la adunare a fost examinat şi aprobat Planul strategic al Băncii pe anii 2004-2006, care prevede creştere în mediu cu 18-21% pe an a articolelor de active concomitent cu majorarea ritmului de creştere a depozitelor şi a capitalului propriu. Planul strategic prevede îmbunătăţirea calitativă a activităţii bancare: restructurarea financiară şi dezvoltarea centrelor de profit, modernizarea tehnologică a băncii, intensificarea eforturilor în domeniul atragerii resurselor şi întărirea poziţiilor în segmentele asigurărilor, activităţii ipotecare şi de construcţii, consulting şi investiţii. De asemenea, la adunare a fost aprobată organizaţia de audit Deloitte&Touche şi cuantumul retribuirii serviciilor acesteia, precum şi au fost aleşi membrii Consiliului Băncii.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71