Arhiva noutatilor

AVIZ de convocare a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor

04.05.2022

 

Stimate acţionar,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu Capitolul VI din Statutul Băncii Comerciale  „Moldindconbank” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului Băncii din 26.04.2022, este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., care se va ține la data de 15.06.2022, ora 11:00, prin corespondență, la sediul BC „Moldindconbank” S.A. pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, 38, etajul 3, sala de ședințe nr.1.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Băncii:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2021.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2021.
3. Cu privire la plata dividendelor pe rezultatele anului 2021.
4. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.
5. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru prestarea serviciilor de audit obligatoriu ordinar și a unor servicii conexe, și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. este întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare conform situației din 03.05.2022, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării începând cu data de 03.06.2022, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00 la Secția evidența acționarilor şi a persoanelor afiliate, la sediul Băncii pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, 38. De asemenea, modelul buletinului de vot și materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării, care nu constituie obiect al secretului de stat sau comercial și/sau publicarea cărora nu poate prejudicia Banca, vor fi disponibile acționarilor Băncii prin intermediul Portalului pentru acționarii Băncii, pe pagina web: https://actionari.micb.md.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii) şi prezentat la oficiul central al Băncii pe adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Armenească, 38, nu mai târziu de 15.06.2022, ora 10:45 inclusiv. Informația privind modul de completare a buletinului de vot, inclusiv procedura de reprezentare a acționarilor Băncii în cadrul Adunării este anexată la buletinul de vot,  secțiunea „Modul de completare a buletinului de vot”.

Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., va fi adus la cunoștința acționarilor Băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „Capital Market” şi pe pagina web a Băncii (www.micb.md), în termenul stabilit de legislația în vigoare.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

 

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71