Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor!

23.06.2021

AVIZ
de convocare a Adunării generale ordinare
anuale a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Stimate acţionar,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu Capitolul VI din Statutul Băncii Comerciale  „Moldindconbank” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului Băncii din 18.06.2021, este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., care se va ține la data de 26.07.2021, ora 11:00, prin corespondenţă, la sediul BC „Moldindconbank” S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, etajul 3, sala de ședințe nr.1.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Băncii:

  1. 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2020.
  2. 2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2020.
  3. 3. Cu privire la plata dividendelor.
  4. 4. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.
  5. 5. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru prestarea serviciilor de audit obligatoriu ordinar și a unor servicii conexe, și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. este întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare conform situaţiei din 18.06.2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a Adunării începând cu data de 16.07.2021, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00 la Secţia evidenţa acţionarilor şi a persoanelor afiliate, la sediul Băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38. De asemenea, modelul buletinului de vot și materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării, care nu constituie obiect al secretului de stat sau comercial și/sau publicarea cărora nu poate prejudicia Banca, vor fi disponibile acționarilor Băncii prin intermediul Portalului pentru acționarii Băncii, pe pagina web: https://actionari.micb.md.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acţionarului (reprezentantului acestuia)) şi prezentat la oficiul central al Băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, nu mai târziu de 26.07.2021, ora 10:45 inclusiv. Informația privind modul de completare a buletinului de vot, inclusiv procedura de reprezentare a acționarilor Băncii în cadrul Adunării este stabilită în buletinul de vot, la secțiunea „Modul de completare a buletinului de vot”.

Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., va fi adus la cunoştinţa acţionarilor Băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „Capital Market” şi pe pagina web a Băncii (www.micb.md), în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.

 

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40