News archive

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC “Moldindconbank” S.A. din 24 aprilie 2015

27.04.2015

Adunarea Generală a Acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. conform tradiţiei a avut loc în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”.

La adunare au fost examinate subiecte ce ţin de rezultatele Băncii pentru anul 2014, dările de seamă ale Consiliului Băncii, Comitetului de Conducere şi Comisiei de Cenzori, modul de repartizare a beneficiului Băncii pentru anul 2014, aprobarea Strategiei de dezvoltare a Băncii pentru anii 2015-2019, planului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, aprobarea statului în redacţie nouă, precum şi confirmarea organizaţiei de audit extern.

În rapoartele prezentate au fost menţionate rezultatele impunătoare înregistrate de către Moldindconbank pentru anul 2014, perspectivele de dezvoltare, dar şi provocările cu care se confruntă sectorul bancar şi mediul macroeconomic din ţară.

Pe parcursul anului de raportare BC „Moldindconbank” S.A. a demonstrat o dinamică semnificativă pe majoritatea indicatorilor de volum, fapt ce a permis consolidarea şi mai mult a poziției în clasamentul băncilor autohtone.

Astfel, pentru anul 2014 activele Băncii au crescut cu 443 milioane lei, pînă la 13.3 mlrd lei. Volumul creditelor brut a atins 8.9 mlrd lei, majorîndu-se cu 17,3% anual. Volumul total al depozitelor au rămas practic la nivelul anului trecut, însumînd 9.0 mlrd lei. Capitalul Băncii a înregistrat la finele anului 2014 un volum de 1.7 mlrd lei, majorîndu-se semnificativ cu 28,5% faţă de anul precedent.

Conform rezultatelor anului 2014, BC "Moldindconbank" S.A. a obţinut un profit net în mărime de 398 milioane lei, nivel record aît pentru Bancă cît şi pentru sistemul bancar autohton. Conform deciziei Adunării Generale a Acţionarilor, 25 mil. lei din profit au fost îndreptate pentru plata dividendelor, iar restul sumei – la capitalizarea, formarea rezervelor şi dezvoltarea Băncii.

De asemenea, în cadrul Adunării a fost expusă şi aprobată Strategia de dezvoltare a Băncii pentru anii 2015-2019, care prevede şi în continuare creşterea intensivă şi durabilă, bazată pe o politica adaptivă faţă de mediul intern şi extern cu minimizarea riscurilor aferente, avînd ca scop principal menţinerea eficienţei Băncii la un nivel înalt şi capitalizarea acesteia. Principalele priorităţi ale Băncii pentru următorii 5 ani prevăd:

  • • Majorarea ponderii de piaţa a Băncii şi menţinerea în topul celor mai mari două bănci din sistemul bancar autohton;
  • • Majorarea esenţială a cotei de piaţă a Băncii pe depozite;
  • • Dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale şi atragerea suplimentară a resurselor financiare externe;
  • • Extinderea în continuare a reţelei de subdiviziuni teritoriale;
  • • Majorarea productivităţii muncii angajaţilor;
  • • Creşterea bazei de clienţi pe toate segmentele;
  • • Implementarea tehnologiilor informaţionale moderne;
  • • Dezvoltarea şi implementarea noilor produse electronice şi a serviciilor de deservire la distanţă.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a fost aprobată, în calitate de auditor extern, compania internaţională „Deloitte & Touche” SRL şi determinată suma remunerării serviciilor acesteia.

Pe parcursul activităţii sale, BC ”Moldindconbank” S.A. şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure, stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară, fiind şi una din cei mai mari susţinători ai economiei moldoveneşti, prin contribuţia adusă la dezvoltarea mediului de afaceri şi realizarea diverselor proiecte investiţionale.

Rezultatele activităţii Moldindconbank pentru anul 2014

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71