News archive

Rezultatele Adunării generale extraordinare a acţionarilor din 25 martie 2015

08.04.2015

Comunicat informativ al BC „Moldindconbank” S.A. privind rezultatele Adunării generale extraordinare a acţionarilor din 25 martie 2015

La Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. au participat 63,16% din numărul total de acţiuni ordinare cu drept de vot şi au fost adoptate următoarele hotărîri:

1.Alegerea Comisiei de numărare a voturilor a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Pentru – 100% din numărul de voturi prezentate.

2.Alegerea preşedintelui şi a secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

2.1. Alegerea preşedintelui Adunării generale extraordinare

Pentru – 100% din numărul de voturi prezentate.

2.2. Alegerea secretarului Adunării generale extraordinare.

Pentru – 100% din numărul de voturi prezentate.

3. Cu privire la majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a XVII-a suplimentare închise de acţiuni ale BC „Moldindconbank ” S.A.

3.1. S-a aprobat majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a XVII-a suplimentare închise de acţiuni ordinare nominative de clasa I ale BC „Moldindconbank ” S.A. în volum de 150 milioane lei.

Pentru – 94,93% din numărul de voturi prezentate.

3.2. S-a aprobat hotărîrea cu privire la emisiunea a XVII-a suplimentară închisă de acţiuni ordinare nominative de clasa I ale BC „Moldindconbank ” S.A.

Pentru – 94,93% din numărul de voturi prezentate.

după cum urmează:

HOTĂRÎRE cu privire la emiterea acţiunilor BC „Moldindconbank” S.A.

1. Denumirea completă şi adresa juridică a emitentului:

Banca Comercială „Moldindconbank”S.A.,Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38

2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului: 20.06.2001 numărul 1002600028096

3. Data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă): Procesul-verbal nr.1 din 25 martie 2015

4. Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare care a adoptat hotărîrea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC„Moldindconbank”S.A., în conformitate cu p (2) art. 42 al Legii privind societăţile pe acţiuni

5. Tipul valorilor mobiliare: Acţiuni ordinare nominative

6. Clasa valorilor mobiliare: Clasa întîi

7. Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: Emisiunea a XVII-a

8. Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 1.500.000 (un milion cinci sute mii) acţiuni

9. Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinînd cont de emisiunea în cauză): 6.467.794 (sase milioane patru sute şaizeci şi şapte mii şapte sute nouăzeci şi patru) acţiuni

10. Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 1.500.000 (un milion cinci sute mii) acţiuni ordinare nominative, în sumă totală de 150.000.000 (o sută cincizeci milioane) lei, cota valorilor mobiliare –100 %

11. Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: Achitarea acţiunilor va fi efectuată din contul mijloacelor băneşti proprii ale subscriitorilor prin transferarea costului acţiunilor la contul temporar în lei moldoveneşti deschis la BC „Moldindconbank”S.A.

12. Preţul de plasare a unei valori mobiliare, metoda de determinare a preţului de plasare: Preţul de plasare a unei acţiuni este egal cu valoarea ei nominală de 100 lei.

13. Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: 53%

14. Lista subscriitorilor la valorile mobiliare - în cazul plasării închise: Lista subscriitorilor se va anexa la prezentarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni.

15. Forma valorilor mobiliare: nematerializată

16. Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: Acţiunea ordinară nominativă de clasa I conferă proprietarului ei dreptul la un vot la adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.

17. Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): Emisiune închisă

18. Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Termenul preconizat al plasării acţiunilor: 06.04.2015 - 08.05.2015

19. Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor mobilizate în procesul emisiunii: Sursele acumulate în urma emisiunii se direcţionează spre majorarea resurselor societăţii, necesare pentru dezvoltarea şi desfăşurarea activităţii generale în domeniul bancar.

20. Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): Plasarea acţiunilor se va efectua de către bancă de sine stătător.

21.Alte clauze esenţiale ale emisiunii a XVII-a:

1. Fiecare acţionar are dreptul:

- să facă uz de drept de preemţiune asupra acţiunilor emisiunii suplimentare;

- să renunţe la astfel de drept în mod explicit;

- să cesioneze acest drept altor acţionari, cu condiţia respectării dreptului de preemţiune al altor acţionari (proporţional cotei acţiunilor deţinute).

2. Numărul de acţiuni ce revine acţionarului conform dreptului de preemţiune proporţional cotei deţinute se va calcula după formula: numărul de acţiuni deţinute*coeficientul 0,30336, cu rotunjirea pînă la număr întreg conform regulilor aritmetice.

Exemplu: Acţionarul deţine 100 acţiuni. Numărul de acţiuni care îi revin din emisie este 100*0,30336=30,336. Adică 30 de acţiuni.

3. Dreptul de preemţiune se va realiza în perioada de 06.04.2015 – 30.04.2015.

4. Acţionarul care doreşte să subscrie la acţiunile rămase neplasate va înainta o cerere în forma scrisă pe numele Preşedintelui Comitetului de conducere al Băncii pînă la 30.04.2015.

5. Termenul limită de achitare de către acţionar a acţiunilor subscrise conform p.3 este de 30.04.2015.

6. În perioada 04.05.2015 – 08.05.2015 se va efectua subscrierea la acţiunile rămase neplasate distribuite proporţional cotei deţinute.

7. Termenul limită de achitare a acţiunilor repartizate conform p.6 este de 08.05.2015.

8. În cadrul emisiunii respective se vor respecta restricţiile BNM privind deţinerea cotei substanţiale în capitalul Băncii.

4.Autentificarea semnăturilor în procesul-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

A împuternici Comisia de cenzori a Băncii să autentifice semnăturile preşedintelui şi secretarului în procesul-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Pentru – 100% din numărul de voturi prezentate.

Preşedintele Comitetului de conducere al Băncii

Leonid Talmaci

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71