News archive

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.!

25.03.2015

Stimate acţionar,

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii din 30.01.2015 (proces-verbal nr.1), la 24 aprilie 2015, cu începere de la ora 11.00, va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, cu următoarea ordine de zi:

  1. Darea de seamă a Consiliului Băncii, raportul financiar anual al Băncii, darea de seamă a Comisiei de cenzori, repartizarea beneficiului pentru anul 2014.
  2. Aprobarea Planului strategic al Băncii pentru anii 2015-2019, bugetului şi normativelor de repartizare a beneficiului pentru anul 2015.
  3. Aprobarea Statutului BC „Moldindconbank” S.A. în redacţie nouă.
  4. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.

Informaţii suplimentare:

  • Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor.
  • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la Adunare este întocmită la data de 11 martie 2015.
  • Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a Adunării, începînd cu 14 aprilie 2015, între orele 9.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir.418, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică).
  • Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală acţionarii Băncii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).
  • Înregistrarea participanţilor se efectuează în ziua Adunării între orele 9.30 – 11.00.

În conformitate cu prevederile art.29, alin.1, lit.a) al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.97, BC „Moldindconbank” S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul independent „Registru-Garant” S.A. (mun.Chişinău, str.M.Varlaam, 65, bir.333, tel. (022) 22-99-13, (022) 22-99-17).

Preşedintele Comitetului
de conducere al Băncii
Leonid Talmaci

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71