News archive

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Moldindconbank

26.04.2013

Adunarea Generală a Acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. conform tradiţiei multianuale a avut loc în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”.

            Ordinea de zi a Adunării a inclus examinarea rezultatelor Băncii pentru anul 2012, dările de seamă ale Consiliului Băncii, Comitetului de Conducere şi Comisiei de Cenzori, modul de repartizare a profitului pentru anul 2012, alegerea membrilor Consiliului Băncii, aprobarea Strategiei de dezvoltare a Băncii pentru anii 2013-2015, a planului de afaceri şi bugetului Băncii pentru anul 2013, precum şi confirmarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.

            În dările de seamă ale Preşedintelui Consiliului Băncii dlui Valerian Mîrzac şi Preşedintelui Comitetului de Conducere dnei Svetlana Banari au fost menţionate rezultatele înalte ale activităţii Băncii în anul 2012 şi au fost puse în discuţie problemele şi perspectivele Băncii pentru viitorul apropiat.

 Pe parcursul anului de raportare BC „Moldindconbank” S.A. a demonstrat o dezvoltare dinamică, cu mult peste media pe sistemul bancar, reducînd semnificativ decalajul de la principalii concurenţi, realizînd totodată o crește a cotei de piață ocupate de către Bancă și  menținând poziţia în grupul celor mai puternice instituţii bancare din Republica Moldova, situându-se pe al III-lea loc.

Astfel,  conform rezultatelor anului 2012 activele Băncii au crescut cu 1.801 milioane lei şi au constituit 8.585 milioane lei, iar segmentul deţinut de Bancă la acest capitol a atins 14,7%. Volumul creditelor brut a atins 5.939 milioane lei, cota de piaţă deţinută de Bancă constituînd 17%, depozitele au crescut cu 1.221 milioane lei şi la sfârşitul anului 2012 s-au ridicat la 6.174 milioane lei. Capitalul Băncii a crescut cu 21,3% şi a atins valoarea de 1.020 milioane lei.
            Conform rezultatelor anului 2012, BC "Moldindconbank" S.A. a obţinut un profit de 172,2 milioane lei dintre care, conform deciziei Adunării Generale a Acţionarilor, 10 mil. lei au fost îndreptate pentru plata dividendelor, iar restul sumei – la capitalizarea şi dezvoltarea Băncii.

            Rezultatele financiare ale Băncii au fost confirmate de către compania de audit „Grant Thornton Audit” SRL.

La Adunarea Generală a Acţionarilor a fost analizată Strategia de dezvoltare a Băncii pentru anii 2013-2015, care este bazată pe o politică adaptivă faţă de mediul intern şi extern şi măsurile de minimizare a riscurilor avînd scopul principal de majorare a eficienţei activităţii Băncii şi capitalizarea ei. Principalele priorităţi ale Băncii în anii care urmează prevăd păstrarea locului Băncii în topul celor 3 bănci din sistemul bancar autohton şi menţinerea ponderii Băncii pe piaţa bancară, continuarea dezvoltării relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale şi atragerea resurselor financiare suplimentare, extinderea în continuare a reţelei de subdiviziuni teritoriale pînă la asigurarea prezenţei Băncii în toate raioanele ţării, asigurarea creşterii bazei de clienţi, precum şi asigurarea creşterii productivităţii muncii angajaţilor, modernizarea în continuare a tehnologiilor informaţionale şi altele.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a fost aprobată, în calitate de auditor extern, compania internaţională „Grant Thornton Audit” SRL şi determinată suma remunerării serviciilor acesteia, au fost aleşi membrii Consiliului Băncii.

Pe parcursul activităţii sale, BC ”Moldindconbank” S.A. şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure, stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară, intenţionînd susţinerea statutului de bancă de importanţă naţională, aducîndu-şi  contribuţia  la transformările din economia ţării printr-o participare activă la realizarea programelor economice a dezvoltării businessului privat, precum şi concentrîndu-şi  eforturile asupra diversificării gamei de produse bancare şi ridicării calităţii acestora, precum şi a serviciilor solicitate de clienţi.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71