News archive

Notice to Moldindconbank shareholders

23.08.2017

  

La 18.08.2017, în incinta Băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., convocată repetat.

În urma examinării tuturor chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii:

  1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A.  pentru anul 2016: situaţiile financiare anuale ale BC „Moldindconbank” S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2016, cu notele explicative, Raportul auditorului independent, întocmit de către societatea de audit „Moore Stephens KSC” S.R.L. şi Raportul privind activitatea Comisiei de cenzori a Băncii pentru anul 2016.
  2. A  aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2016.
  3. A aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Băncii (societăţii de audit „Moldauditing” S.R.L., căreia îi sunt delegate împuternicirile Comisiei de cenzori) pentru anul 2016.
  4. A confirmat „Moore Stephens KSC” S.R.L. în calitate de societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activităţii BC „Moldindconbank” S.A. în anul 2017 şi a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia.
  5. A luat act de informaţia privind îndeplinirea hotărârilor Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.278 din 20.10.2016 şi nr.279 din 20.10.2016.
  6. Nu a adoptat hotărîrea despre plata dividendelor pentru anul 2016.

Ţinînd cont de prevederile art.29 alin. (1) lit a) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, cu modificările şi completările ulterioare, BC „Moldindconbank” S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea informării persoanei care ţine registrul acţionarilor Băncii - „REGISTRU-GARANT” S.A., despre toate schimbările din datele introduse în registru.

Datele de contact ale societăţii de registru „REGISTRU-GARANT” S.A.: sediul MD-2012, mun.Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, of.333; tel.: (022) 22-99-17, tel./fax: (022) 22-99-13.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71