News archive

To the attention of BC "Moldindconbank" S.A. shareholders

12.07.2017

Stimați acţionari,

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu pct.6.1. din Statutul BC "Moldindconbank" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 07.07.2017, pentru data de 18.08.2017 este convocată repetat Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "Moldindconbank" S.A. Forma de ţinere a Adunării – prin corespondenţă.

Adunarea convocată repetat se va ţine la data de 18.08.2017, orele 11:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii, convocate repetat:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2016.
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2016.
  3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a băncii pentru anul 2016.
  4. Cu privire la confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar în anul 2017 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
  5. Despre îndeplinirea hotărîrilor nr.nr.278, 279 a BNM din 20 octombrie 2016, cerinţelor în vederea menţinerii poziţiei financiare a băncii.
  6. Despre plata dividendelor pentru anul 2016.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală prin corespondenţă a acţionarilor băncii, convocată repetat, este întocmită conform situaţiei din 18.05.2017, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ţinerii Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, convocate repetat.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale prin corespondenţă a acţionarilor BC "Moldindconbank" S.A., convocate repetat, începând cu 08.08.2017 (în zilele de lucru), de la ora 10:00 până la ora 16:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Buletinul de vot urmează a fi completat şi prezentat la oficiul central al băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, nu mai târziu de 18.08.2017, ora 11:00 inclusiv. Informaţia privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală prin corespondenţă, convocată repetat, va fi adus la cunoştinţa acţionarilor băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ediţiile periodice „Capital Market” şi „Moldova Suverană” şi pe pagina web a băncii, în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71