icon[592 kb]
Condițiile depozitelor persoanelor fizice
Căutare personalizată:

Depozite

Informaţii privind sistemul de garantare a depozitelor

1. Informații generale privind garantarea depozitelor

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare – Fond) garantează, în condițiile stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (în continuare – Lege), depozitele în monedă națională și în valută străină deținute de rezidenți și nerezidenți în bănci.

Sediul Fondului: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Telefon pentru relații: + (373 22) 29-60-51.

E-mail: info@fgdsb.md.

Adresa paginii Web: www.fgdsb.md.

2. Tipuri de depozite garantate și negarantate

Fondul garantează depozitele sub forma oricărui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau persoane juridice sau din situații tranzitorii create prin operațiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiții legale și contractuale aplicabile, precum și orice creanță a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, reprezentată printr-un titlu de creanță emis de această bancă. Informațiile privind tipurile de depozite (operațiuni bancare) garantate se găsesc în materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate de către bancă.

Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanție operațiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.

Nu sunt garantate următoarele depozite:

 1. depozitele membrilor organelor de conducere ale Băncii;
 2. depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al Băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);
 3. depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al Băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
 4. depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele specificate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;
 5. depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;
 6. depozitele soților și rudelor de gradul întâi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;
 7. depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;
 8. depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de leasing și organizațiile de creditare ipotecară;
 9. depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;
 10. depozitele plasate de către companiile de asigurare;
 11. depozitele plasate de către societățile de investiții;
 12. depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească. Fondul suspendă onorarea depozitelor persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărârea judecătorească nu a devenit definitivă;
 13. depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor;
 14. titlurile de creanță la purtător;
 15. toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale Băncii.

3. Nivelul plafonului de garantare

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 50 000 lei moldovenești, indiferent de numărul și mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă.

4. Modul de calculare a sumei garantate

Mărimea obligației băncii față de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobânzilor datorate și neplătite la data constatării indisponibilității depozitelor.

Dacă banca deține o creanță asupra deponentului, mărimea obligației băncii față de acesta se reduce cu mărimea obligației lui, expirate și neplătite, față de bancă.

În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deținător, stipulată în contract, se ia în considerare la calcularea mărimii obligației băncii în funcție de plafonul de garantare prevăzut la pct. 3 din prezentele informații. În absența unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se împarte egal între deponenți.

Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină se determină reieșind din cursul oficial al leului moldovenesc față de valuta străină respectivă la data constatării indisponibilității depozitelor.

Notă: 1. Lichidatorul – persoană numită de către Banca Națională a Moldovei, care are atribuții depline și exclusive de a conduce, a gestiona și a controla banca, în cadrul procesului de lichidare a băncii în legătură cu insolvabilitatea.

            2. Depozit comun – depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul.

5. Plata compensațiilor

Fondul poate mandata (împuternici) una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate.

Plata depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepționării de la Lichidator a Listei creanțelor aferente depozitelor garantate, conform art. 20 alin.(1) din Lege. În circumstanțe excepționale și în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30 de zile termenul menționat.

Fondul nu poate invoca limitele de timp menționate pentru a nu garanta depozitul unui deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanția.

            Notă: Banca față de care s-a inițiat proces de lichidare silită transmite Fondului Lista creanțelor aferente depozitelor garantate în termen de 5 zile din data indisponibilității depozitelor.

6. Încasarea compensațiilor

Încasarea compensației se face de către titularii de depozite. Compensarea plății depozitelor deschise în favoarea unei persoane minore se efectuează către părinții, adoptatorii sau tutorii/curatorii acestuia.

Plata depozitelor garantate poate fi efectuată și altor persoane în conformitate cu legislația Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moștenitor, etc.).

În situația în care mărimea obligației băncii față de deponent este mai mică decât nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensație egală cu mărimea obligației băncii.

În cazul în care mărimea obligației este mai mare decât nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensație egală cu nivelul plafonului de garantare.

7. Informarea deponenților

În situația în care depozitele devin indisponibile, adică nu pot fi restituite de banca față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită, Fondul publică în subdiviziunile ei separate și în cel puțin 2 ziare de circulație națională o informație privind plata depozitului indisponibil, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condițiile și formalitățile necesare obținerii depozitelor garantate.