icon[592 kb]
Condițiile depozitelor persoanelor fizice
icon[347 kb]
Condițiile depozitului-garanție
Căutare personalizată:

Depozite

Informaţii privind sistemul de garantare a depozitelor

1. Informații generale privind garantarea depozitelor

Fondul de acoperire a depozitelor bancare garantează, în condițiile stabilite de Legea nr. LP160/2023 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci (în continuare – Lege), depozitele în monedă națională și în valută străină deținute de persoane fizice și persoane juridice, atât rezidente cât și nerezidente, în instituțiile membre.

Sediul Fondului: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Telefon: + (373 22) 29-60-51.

E-mail: info@fgdsb.md.

Adresa paginii Web: www.fgdsb.md.

2. Depozite bancare eligibile

 Următoarele depozite sunt depozite excluse și nu sunt garantate de Fondul de acoperire a depozitelor bancare:

 1. a.  fondurile proprii ale instituției membre, deținute de aceasta, sau depozitele unei entități juridice controlate de respectiva instituție membră;
 2. b.  depozitele plasate de alte bănci sau alte organizații licențiate ori autorizate de Banca Națională, de Comisia Națională a Pieței Financiare sau, în cazul băncilor străine, de o autoritate străină de supraveghere;
 3. c.  depozitele autorităților publice centrale sau locale;
 4. d.  depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească. Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor împotriva cărora s-a intentat o acțiune în instanță de judecată privind legalitatea depozitelor respective până în momentul în care hotărârea judecătorească devine definitivă și irevocabilă;
 5. e.  depozitele ce provin din activități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, fapt confirmat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
 6. f.  depozitele ai căror deținători nu au fost sau nu pot fi identificați la data indisponibilității depozitelor respective;
 7. g.  titlurile de creanță, emise de instituția membră, și datoriile care decurg din acceptări proprii și bilete la ordin;
 8. h.  depozitele sau alte instrumente care contează pentru capitalul reglementat al instituției membre, conform legislației aplicabile.

3. Nivelul de acoperire

Nivelul de acoperire este de 100 000 (una sută mii) lei moldovenești. Începând cu 1 ianuarie 2025, nivelul de acoperire va fi de 200 000 (două sute mii) lei moldovenești.

Nivelul de acoperire este calculat per deponent și per instituție membră, indiferent de numărul de depozite deținute de deponentul respectiv, de mărimea și valuta acestor depozite.

Depozitele în valută străină sunt garantate prin compensarea echivalentului acestora în lei moldovenești la cursul oficial al leului moldovenesc, stabilit de Banca Națională la data de indisponibilitate a depozitelor respective.

Următoarele depozite beneficiază de un nivel de acoperire egal cu 200% din nivelul de acoperire, pe o perioadă de până la 3 luni, după ce suma a fost creditată sau de la data la care depozitele respective pot fi transferate legal:

 1. a.  depozitele persoanelor fizice ce rezultă din tranzacții imobiliare privind bunuri imobile cu destinație locativă;
 2. b.  sume depozitate ca decontări sau compensații ce rezultă în urma divorțului, pensionării, concedierii, dizabilității, decesului;
 3. c.  depozitele persoanelor fizice ce rezultă din plata indemnizațiilor de asigurare sau repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune sau condamnare ilegală.

4. Procedura de compensare a depozitelor bancare 

Dacă depozitele unei instituții membre devin indisponibile, într-un termen de 3 zile lucrătoare din data indisponibilității acestora, lichidatorul prezintă FGDSB lista tuturor deponenților ale căror depozite sunt garantate, precum și mărimea fiecărui depozit garantat per deponent, utilizând principiul vizualizării consolidate a clienților, în conformitate cu actele normative ale FGDSB.

În termen de 4 zile lucrătoare de la recepționarea de la lichidator a informației, FGDSB publică un aviz prin care informează deponenții cu privire la compensarea depozitelor garantate, perioada în care aceasta va avea loc, metoda de plată, locul și numele agentului plătitor, dacă e cazul, precum și toate cerințele și formalitățile necesare pentru obținerea accesului la compensație.

Avizul de informare este publicat pe pagina web oficială a FGDSB și distribuit prin orice mijloace pe care FGDSB le consideră necesare pentru a ajunge la un număr cât mai mare de deponenți, inclusiv prin platforme de comunicare socială, posturi de televiziune, de radio și ziare.

FGDSB, în calitate de administrator al Fondului de acoperire a depozitelor, începe compensarea depozitelor garantate într-un termen de 7 zile lucrătoare de la data indisponibilității depozitelor.FGDSB, în calitate de administrator al Fondului de acoperire a depozitelor bancare, poate compensa un depozit garantat prin:a)   plata sumei depozitului garantat către deponent sau către un reprezentant autorizat al acestuia prin intermediul unui agent plătitor;b)   transferul sumei depozitului garantat în contul deținut de deponent într-o altă instituție membră;c)   alte metode de plată, aprobate de Consiliul de administrație.