Поиск по сайту:

Общие Банковские Условия

Condițiile Generale reglementează raporturile juridice dintre Bancă și Client împreună cu (i) Cererile/Formularele bancare și/sau, după caz, Contractul specific, (ii) Tarifele Băncii, (iii) legislația Republicii Moldova și, după caz, uzanțe bancare. În caz de conflict între prevederile cuprinse în Condițiile Generale și prevederile din documentele menționate în subpct. (i) și (ii) ale acestui punct, încheiate ulterior intrării în vigoare a Condițiilor Generale, ultimele vor prevala. În raport cu Clienții Băncii existenți la data publicării Condițiilor Generale, vor prevala prevederile acestora.


  • Prin semnarea de către Client a Cererilor/Formularelor bancare și/sau, după caz, a Contractului specific, Clientul confirmă că prezentele Condiții Generale i-au fost puse la dispoziție, a luat cunoștință cu conținutul acestora și își exprimă acordul, fără oarecare rezerve, cu prevederile acestora.
  • Condițiile Generale se aplică Clientului din data semnării de către Client a Cererii/Formularului bancar și/sau, după caz, din data încheierii între Părți a Contractului specific, care prevede aderarea la Condițiile Generale, și sunt aplicabile Părților până la data închiderii tuturor conturilor Clientului și încetării tuturor raporturilor juridice reglementate de Condițiile Generale. În raport cu Clienții cu care Banca a stabilit relația de afaceri anterior publicării Condițiilor Generale pe pagina web a Băncii, acestea se vor aplica la expirarea termenului de 2 luni din data informării Clienților despre acest fapt, prin punerea la dispoziția Clientului a Condițiilor Generale la Subdiviziunile Băncii și publicarea acestora pe pagina web a Băncii, dacă până la această dată Clientul nu va notifica, în scris, Banca despre neacceptarea acestora.
  • Condițiile Generale completează Cererile/Formularele bancare și/sau, după caz, Contractul specific aferent fiecărui Serviciu/Produs bancar. Oricare din aceste documente semnate de către Client, împreună cu Condițiile Generale, Tarifele Băncii și Ghidurile/Instrucțiunile/Condițiile de utilizare a Serviciilor/Produselor bancare au valoarea unui Contract-cadru aplicabil raporturilor juridice între Părți privind prestarea Serviciilor/Produselor bancare reglementate de Condițiile Generale.

  Общие Банковские Условия 01.11.2023

  Общие Банковские Условия 01.03.2023

  Общие Банковские Условия 01.08.2022

  Общие Банковские Условия 27.04.2022

  Общие Банковские Условия 01.10.2021

  Общие Банковские Условия 15.10.2020


  Тарифы и комиссии на банковские услуги и продукты для физических лиц, действующиe с 01.11.2023
  Тарифы и комиссии на банковские услуги и продукты для физических лиц, действующиe с 01.09.2023